خودرو آتش نشانی ایسوزو 8 تن

خودرو آتش نشانی سبک ایسوزو 8 تن قابل سفارش با مخازن استیل کربن ، استیل ضد زنگ و پمپ ﻃﺮح ﮔﻮداﯾﻮا 3000 ﯾﺎ روزﻧﺒﺎوریا زیگلر بسته به درخواست مشتری میباشد .

مشخصات پمپ و مخزن خودرو آتش نشانی سبک ایسوزو 8 تن

PASMED

پمپ آب خودرو آتش نشانی سبک ایسوزو 8 تن :

 • ﭘﻤﭗ آب خودرو آتش نشانی سبک ایسوزو 8 تن ﻃﺮح ﮔﻮداﯾﻮا 3000 و ﯾﺎ روزﻧﺒﺎور (ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮانو داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) و یا زیگلر
 • ﻧﻮع ﭘﻤﭗ : ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮏ ﻓﺸﺎره ( ﻓﺸﺎر 10 اﻟﯽ 12 ﺑﺎر )
 • ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء : ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ – ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ : آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم – ﭼﺪن
 • ﭘﻤﭗ آب داراي ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻼء ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • داراي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﻫﻮزرﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • داراي دو ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻨﭻ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻓﻠﮑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻤﭗ
 • ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 • داراي ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﮑﺶ ﺑﺎ ﻫﯿﺪراﻧﺖ و درب ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﻮري اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • از ﻓﻠﻨﭻ و ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد – در ﮐﻨﺎر ﭘﻤﭗ ﮔﺎز دﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

مخزن آب خودرو آتش نشانی ایسوزو 8 تن :

 • ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن آب ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد NFPA
 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺰن آب ﺣﺪود 5000 ﻟﯿﺘﺮ ( ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺠﺎز ﺷﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )
 • ﻣﺨﺰن از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ( در ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺨﺰن اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )
 • داراي ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 2,5 و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮ رﯾﺰي آب ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﯽ ﻧﺮﯾﺰد
 • ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﻧﻔﺮ رو ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 30 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • درب درﯾﭽﻪ ﻧﻔﺮ رو ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎدي آب ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و داراي ﺑﺎزوي ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • داراي ﻣﻮج ﮔﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ , داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن
 • ﺣﻔﺮه ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻣﻼح ﻣﻌﻠﻖ و ﻟﺠﻦ درون ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪاﻗﻞ 2 اﯾﻨﭽﯽ و ﺗﮏ ﺿﺮب در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس میﺑﺎﺷﺪ
 • ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو ورودي از ﻫﯿﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ از ﻧﻮع آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (از ﻫﺮ ﻃﺮف ﯾﮏ ﻋﺪد )
 • اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ راﺑﻂ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﺑﻪ ﭘﻤﭗ آب وﺻﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
 • ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ﻣﺨﺰن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • ﻣﺨﺰن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ از روي ﺷﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ 4ﻋﺪد ﻗﻼب میﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﺮﻣﺰ و ﻧﯿﺮو ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 • ﻧﺼﺐ ورق آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم آﺟﺪار در ﺳﻘﻒ ﻣﺨﺰن ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺮوي آﺗﺶ ﻧﺸﺎن و ﻋﺪم ﻟﯿﺰ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ

مخزن فوم خودرو آتش نشانی ایسوزو 8 تن :

 •  ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن ﻓﻮم 500 ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد NFPA
 • ﻣﺨﺰن از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ دوره اي ﻣﺨﺰن و درﭘﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ صورت مطلوب آب ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 • ﻣﺨﺰن ﻓﻮم از ﻣﺨﺰن آب ﻣﺠﺰا ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ 2 اﯾﻨﭽﯽ ﺗﮏ ﺿﺮب ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ زﯾﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ي ﻟﺠﻦ ﮔﯿﺮ
 • ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺨﺰن ﻓﻮم داراي ﮔﺮداﺑﮕﯿﺮ و 2 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻒ ﻣﺨﺰن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺰن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺨﺰن آب ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 • داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن
 • ﻧﺼﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ (ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻟﺠﻦ ﮔﯿﺮ) ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﺠﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ تک ضرب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

مشخصات کابین و سایر تجهیزات آتش نشانی سبک ایسوزو

PASMED

کابین آتش نشانی سبک ایسوزو 8 تن :

 • پروفیل های استاندارد 40×40 و 20×40
 • ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﮑﻠﺖ اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد
 • ﻧﺼﺐ 5 ﻋﺪد درب ﮐﺮﮐﺮه اي ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮه و ﻗﻔﻞ ﺑﺮاي ﮐﺎﺑﯿﻨﻬﺎي ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﻤﭗ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد
 • ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﮐﺸﻦ و ﻧﺮدﺑﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ روي ﺳﻘﻒ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 • ﻧﺼﺐ ﻧﺮدﺑﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﻮدرو
 • ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻨﻬﺎ از ورق آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم آﺟﺪار ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ و رﮐﺎب ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد
 • ﺷﻞ ﮔﯿﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ زﯾﺮ ﮔﻞ ﮔﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 • ﻧﺼﺐ ﺣﻔﺎظ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻨﯿﻮﻣﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻘﻒ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻟﻐﺰش و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط اﺷﯿﺎء
 • ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 • ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎي 1/5 و 2/5 از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 2 ﺣﻠﻘﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﭘﻤﭗ
 • ورق ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد
 • ﻧﺼﺐ رﮐﺎب و دﺳﺘﮕﯿﺮه در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

مشخصات برق ، هوای فشرده ، تابلوی عملیاتی آتش نشانی سبک :

 • نصب دستگاه  آمپلی فایر – بلندگو – میکروفن  از نوع مرغوب با کارائی مطلوب
 • نصب چراغ گردان سرتاسری ال ای دی  با آینه های انعکاس نوری روی سقف کابین راننده با پایه
 • نصب چراغ های رو شنایی در محل تعبیه هوزریل – کابین تجهیزات – کابین پمپ
 • نصب چراغهای روشنایی و علائم ترافیکی مطابق استاندارد
 • نصب یک عدد چراغ گردان تکی در عقب خودرو
 • نصب آژیر 4 حالته خطر با صدای زیر و بم
 • نصب تابلوی عملیاتی راه اندازی در انتهای خودرو که دارای گیج های خلاء و فشار می باشد
 • تابلو دارای هشدار دهنده پایین آمدن سطح مخزن آب و فوم می باشد
 • نصب آژیر 4 حالته خطر با صدای زیر و بم
 • نصب تابلوی عملیاتی راه اندازی در انتهای خودرو که دارای گیج های خلاء و فشار می باشد
 • تابلو دارای هشدار دهنده پایین آمدن سطح مخزن آب و فوم می باشد
 • به منظور جلو گیری از هرگونه اتصالی , کلیه سیم کشی ها و تقسیم ها در داخل داکت انجام می شود

هوزریل آتش نشانی :

 • نوع برقی
 • دستی با 25 متر شلنگ فشار قوی
 • به همراه نازل تفنگی سه حالته

سیستم انتقال نیرو آتش نشانی :

 • گاردون کشی مناسب و استاندارد با ارائه تست فرم و بالانس
 • نصب پشت گیر بکسی و دور زیاد کن متناسب با گشتاور پمپ

مشخصات مانیتور آتش نشانی :

 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر 3000 ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 10 ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﻧﺼﺐ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر – ﭘﺎﯾﻪ – ﻟﻮﻟﻪ و ﺳﺮﻧﺎزل از ﺟﻨﺲ آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮدش دوراﻧﯽ 360 درﺟﻪ اﻓﻘﯽ و 15- ﺗﺎ 80+ درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﻗﺪرت ﭘﺮﺗﺎب ﺣﺪاﮐﺜﺮ 45 اﻟﯽ 55 ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آب و ﮐﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدد

سایر تجهیزات خودرو آتش نشانی ایسوزو 8 تن :

 • محفظه قرارگیری 6 حلقه شلنگ آتش نشانی 25 متری
 • شلنگ های نخ پرلون 2.5 و 1.5 اینچ
 • کپسول 6 کیلوگرمی پودر و گاز و CO2
 • فن تخلیه دود
 • نازل شیردار 2.5 و 1.5 اینچ
 • تبدیل 1.5 به 2.5 اینچ
 • جعبه کمک های اولیه
 • کلاه آتش نشانی
 • چراغ قوه
 • لوله های خرطومی سخت
 • صافی سوپاپ دار
 • نردبان کشویی دو تکه 6 متری

مشخصات فنی شاسی آتش نشانی ایسوزو 8 تن

PASMED
 • ديد گسترده و راحتي در سوار و پياده شدن دارد
 • كولر و فرمان هيدروليك دارد
 • مجهز به سيستم هوشمند ECM دارد
 • كاتاليست اگزوز دارد
 • توربو شارژ و اينتر كولر دارد
 • مطابق با استاندارد هاي آلايندگي اروپا (EURO4) دارد
 • حداقل شعاع گردش(متر) : 5.1
 • حداكثر توان بالاروي از شيب(درصد) : 34
 • حداكثر سرعت مجاز با بار (كيلومتر در ساعت) : 102
 • باطری 12V-110A
 • دینام 12V-60A
 • ظرفیت باک 75lit
 • رینگ 5.5-16
 • لاستیک 7.00-16-10PR(71Psi)
 • ترمز دستی مکانيکی در انتهای گيربکس
 • ترمز کمکی ترمز موتور (خفه کن موتور )
 • نوع ترمز : دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک
 • تعداد تیرکهای عرضی 6
 • جنس شاسی SAPH 440
 • ضخامت شاسی 4.5
 • عرض شاسی 630&740
 • طول شاسی 4520
 • نوع شاسی نردبانی
 • سیستم فرمان : فرمان ساچمه گردان هيدروليكي
 • سیستم تعلیق : فنر تخت چند لايه مجهز به كمك فنر هيدروليك تلسكوپي دو طرفه
 • نوع کلاچ : تك صفحه اي خشك با فنر ديافراگمي ، هيدروليك ، قطر خارجي 240 ميلي متر
 • نوع گیربکس MSB5S
 • حداکثر گشتاور (کیلوگرم.متر/ دور در دقیقه) 230/1500-3200
 • حداکثر قدرت (اسب بخار/ دور در دقیقه) 120/2900
 • نسبت تراکم 15.9
 • حجم موتور2999cc
 • قطر و کورس پیستون(میلیمتر) 95.4 & 104.9
 • نوع موتور4 سیلندر خطی سوپاپ بالا ، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر
 • وزن مجموع ناخالص 5.200